Phật giáo Mật Tông thờ những ai?

Mật Tông thờ các vị Phật trong Mật Tông Kim Cương Thừa. Trong trường phái Mật Tông thường có hình ảnh Ngũ Phương Phật hay Ngũ Trí Như Lai bao gồm:

 • Đại Nhật Như Lai (Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Vairochana)
 • A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya), hay Phật Dược Sư Mật Tông.
 • Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava)
 • A Di Đà Như Lai (Amitabha) hay Phật A Di Đà Mật Tông
 • Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amoghasiddhi)

Ngoài ra Mật Tông còn thờ Các vị Bồ Tát Trong Mật Tông như:

 • Đức Quán Thế Âm Bồ Tát,
 • Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
 • Đức Phổ Hiền Bồ Tát,
 • Đức Địa Tạng Bồ Tát,
 • Đức Quán Thế Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay,
 • Đạo Sư Liên Hoa Sanh,
 • Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara….

Bát Đại Hộ Pháp Mật Tông Tây Tạng:

 • Yama: (Dạ Ma) Thần chết
 • Mahakala: Đại Hắc Thiên
 • Yamantaka (Hàng Phục Dạ Ma)
 • Kubera (Vaisravana, Jambhala, Tài Bảo Thiên Vương)
 • Hayagriva : Mã Đầu Minh Vương
 • Palden Lhamo : Vị nữ thần
 • Tshangs Pa or ‘White Brahma’ (Phạm Thiên Trắng)
 • Begtse: Thần Chiến Tranh

Trung tâm Khoa học và Tâm Linh Việt - Thầy Tuấn - 0978 39 79 94

Bình luận bài viết:

Back To Top