Nên làm gì cho người thân mới mất trong 49 ngày?

Trong kinh Địa Tạng có viết: “Người chết sau 49 ngày, gọi là chung thất, thì vong linh của người mất, tùy nghiệp mà thọ sinh chiêu cảm quả báo. Nếu hiện đời tạo nhiều điều lành, thì sẽ thọ sinh về cảnh giới an lành. Ngược lại, thì thọ sinh vào cảnh khổ. Tùy chỗ tạo nghiệp thiện ác, mà thọ sinh qua các loài và các cảnh giới sai biệt trong vòng lục đạo luân hồi”.

Trong 49 ngày thì các vong linh ở dạng thân trung ấm để chờ chuyển hóa vào lục đạo luân hồi 6 cõi vì thế họ vẫn ở quanh chúng ta bên cạnh người thân, bên mộ phần, nhà ở. Tùy theo nghiệp mà sẽ được chuyển hóa vào các cõi tốt như Phật, Trời, hay đầu thai tiếp làm con người. Tuy nhiên nếu phúc đức kém thì sẽ ở các cõi xấu như cõi súc sinh ( lợn, trâu, bò, chó…) cõi địa ngục. Đa phần người sau khi mất đều ở cõi Ngạ Qủy tức ở thế giới song song với con người làm Ma Đói lang thang.

Nên chúng ta đừng sợ Vong linh hay Ma vì họ vẫn là con người nhưng vì ở cõi ngạ quỷ nên họ đói khổ, rất cần sự giúp đỡ của chúng ta hồi hướng công đức hay cúng thí thực cô hồn hàng tháng.

Nếu người đã mất vì nghiệp lực mà phải đầu thai vào cõi Súc sinh nhưng trong 49 ngày gia quyến mà công đức, phóng sinh và làm những điều dưới đây thì sẽ cứu giúp linh hồn đó được siêu thoát vào cõi tốt hơn. Thậm chí có thể sang cõi người vào bụng của một phụ nữ nào đó đang mang thai. Vì thế gia quyến rất quan trọng với vong linh bơ vơ thời điểm đầu này:

1.Lễ cầu siêu cho người mất trong 49 ngày tại Chùa

Trong khoá lễ cầu siêu tại chùa, quý Thầy nương oai lực Phật mà thực hiện các nghi thức triệu thỉnh vong linh về pháp hội, hướng dẫn cho vong linh quy y Tam Bảo, khai thị cho vong linh thấy được những mê lầm của mình mà buông bỏ chấp trước nơi thân tứ đại đã tan dã, nơi người thân, ngoại cảnh; xa rời yêu ghét giận hờn, hiểu rõ được quy luật nhân quả, chuyển hoá được tâm thức, hoá giải được oán kết, nhờ đó mà sớm được siêu thoát. Bởi theo lời Phật dạy, không phải con người chết là hết. Sau khi xác thân này hư hoại thì thần thức tuỳ theo nghiệp báo mà tái sinh vào các cõi tương ứng với nghiệp nhân mà người kia đã gieo tạo, ngoại trừ các bậc đại giác như Đức Phật, các bậc Bồ-tát, các bậc A-la-hán đã cắt đứt dòng tham ái, đã thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

2. Gia quyến làm việc phúc đức

Trong vòng 49 ngày gia đình cũng phải luôn tích cực làm những điều phúc thiện như bố thí, cúng dường, phóng sinh cứu vật, quy y Tam Bảo, thọ Bát Quan Trai Giới, tinh tấn tu học theo đúng lời Phật dạy. Điều này có thể giúp những người quá vãng được tăng trưởng phúc báu mà sớm được sinh về cảnh giới lành, gặp chính Pháp tu hành mau thoát khổ.

(Ngược lại nếu gia quyến nếu bỏ qua và càng sát sinh nhiều, thịt lợn, trâu bò, gà nhiều để đãi khách quá nhiều thì nghiệp lại cộng thêm cho vong linh, đẩy vong linh xuống cõi Địa Ngục)

Trung tâm Khoa học và Tâm Linh Việt - Thầy Tuấn - 0978 39 79 94

Bình luận bài viết:

Back To Top